Членството на всеки клуб трябва да отразява обективно картината на професионалния състав на местния елит. Подобно представителство се определя като класификационен принцип на Ротари. Под класификационен принцип се разбира основната, общопризната дейност на фирмите, компаниите и учрежденията, където работят дадените членове на клуба, или вида на неговата дейност.

Класификационният принцип лежи в основата на разширяване на членството в клуба. Класификационният комитет на клуба трябва да изявява наличието на видовете делова активност и професионална дейност в дадена област. Щателния отчет на съществуващите в нея предприемачества и професионална дейност разширява възможността за приемане на нови членове. Търсенето на достойни кандидати представлява задача на комитета по разширяване членския състав на клуба. Отделните ротарианци също могат да предлагат свои кандидати.

Класификациите на членовете на клуба не представляват веднъж и завинаги дадени. Тях ги „дават в кредит“ по време на пребиваване на човека в качеството си на член на клуба. Различават се четири вида членство в Ротари: действително и допълнително действително, старши действително, ветеранско а също и почетно. Първите два са непосредствено свързани с ръста на членство в клуба.

Действителни членове на Ротари – това са работещи хора, получаващи класификация в Ротари и следователно, представляващи членове на клуба. Действителните ротарианци могат да препоръчват кандидатури на допълнително действителните членове на клуба, имащи такава класификация, както и препоръчващите. Такъв способ на разширяване на членството в Ротари представлява един от най-важните.

Старши действителни членове на клуба могат да станат след прбиваване в качеството си на действители членове на клуба в течение на определения период от време. Действителните членове на клуба старши действителни членове на клуба, ако: са били действителни членове на един или няколко клуба в продължение на 15 години, до достигане на 60 годишна възраст и останали в качеството си на действителни членове на клуба не по-малко от 10 години; до достигане на 65 годишна възраст и останали в качеството си на действителни членове на клуба не по-малко от 5 години. Когато ротарианец стане старши действителен член на клуба, неговата (нейна) класификация се освобождава и трябва бързо да бъде заета от нова достойна кандидатура за действителен член в клуба. Това е още един реален способ за разширяване количеството на състав на клуба.

Почетни членове на клуба представляват хора, имащи сериозен принос в делото за развитие идеалите на Ротари. Клубът избира свои почетни членове. Те не плащат встъпителен и членски внос. Нямат право на глас при решавенията на въпросите на клуба, не могат да бъдат избирани на каквато и да е ръководна длъжност и не представляват нито една класификация. Те могат да присъстват на всички заседания на клуба и да се ползват с всички съответстващи привилегии.